شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش و زیر کش در نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش و زیر کش در نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش و زیر کش در نرم افزار EES

کد نوشته در برنامه EES برای شبیه سازی چرخه رانکین بخار با بازگرمایش و دو نوع زیرکش می باشد. 

شکل چرخه ترکیبی همراه فایل قابل مشاهده است.

اطلاعات مورد نیاز بر روی عکس قابل مشاهده است.

نمودار T-s چرخه مورد نظر نیز ترسیم شده است.

 

این فایل می تواند یک تمرین مناسب برای یادگیری این نرم افزار باشد.

 


خرید آنلاین