شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش Rankine Cycle with Reheat در نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش Rankine Cycle with Reheat در نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی چرخه رانکین با بازگرمایش Rankine Cycle with Reheat در نرم افزار EES

کد نوشته در برنامه EES برای شبیه سازی چرخه رانکین بخار با بازگرمایش می باشد. 

شکل چرخه ترکیبی همراه فایل قابل مشاهده است.

اطلاعات مورد نیاز بر روی عکس قابل مشاهده است.

نمودار T-s چرخه مورد نظر نیز ترسیم شده است.

 

این فایل می تواند یک تمرین مناسب برای یادگیری این نرم افزار باشد.

 

 


خرید آنلاین